Riskavfall och smittförande avfall

Vad är skillnaden på riskavfall, smittförande avfall och farligt avfall? 

Begreppet riskavfall är starkt förknippat med sjukvård och används i olika sammanhang för att beskriva sjukvårdsrelaterat avfall som oftast hamnar i gula burkar eller i en avfallspåse från ett apotek. En vanlig benämning på riskavfall är också farligt avfall eller smittförande avfall. Termerna farligt avfall och smittförande avfall är en mer korrekt benämning som vi ska använda istället för riskavfall.  

Varför ska vi inte använda riskavfall och varför har det begreppet försvunnit?

Begreppet riskavfall försvann för många år sedan ur lagstiftningen men används tyvärr fortfarande i allt från rutiner till upphandlingsunderlag.

En del av de avfallsslag vilka tidigare hanterades som riskavfall blev enligt avfallsförordningen istället klassade som farligt avfall. Exempel på detta är att skärande, stickande, smittförande och cytotoxiska läkemedel vid förändringen blev klassade som farligt avfall och har därför en asterisk när dom beskrivs i avfallsförordningen.

Vad är smittförande avfall från sjukvård och veterinärverksamhet?

18 02 02* och 18 01 03* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bort-
skaffande på grund av smittofara och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

Smittförande avfall syftar på avfall som är eller bedöms kunna vara förorenat från vård eller undersökning av människor med känd eller kliniskt misstänkt sjukdom orsakad av mikroorganismer.
Sådant avfall kan bestå av skärande/stickande avfall eller smittförande avfall som uppkommer vid vård av patienter som har någon form av smitta.

Hur ska smittförande avfall hanteras?

Dessa avfallsslag ska hanteras i gula behållare som är företiketterade.
Behållarens etikett ska vara utformad på ett visst vis och vara märkt med UN 3291, se bild nedan.

 

En burk för smittförande avfall för UN 3291

En behållare för smittförande läkemedelsavfall.

Den gula burken ska för att vara godkänd ha en speciell ingravering i den gula plasten likt följande på bilden nedan.

En gravering i plasten på en behållare för smittförande avfall.

Vad är Cytotoxiska läkemedel och cytostatika och hur ska de hanteras?

18 02 07* och 18 01 08* Cytotoxiska läkemedel och cytostatika och som enligt 2 kap.
3 § ska anses vara farligt avfall.

Cytotoxiska läkemedel ska vid destruktion hanteras i gula behållare som är företiketterade.
Behållaren ska vara försedd med två etiketter likt på bilden nedan och vara märkt med UN 3249.  Den gula burken ska ha en speciell ingravering i den gula plasten, likt illustrerat på bilden ovan.

Burk för smittförande läkemedelsavfall.

Hur hanterar jag överblivet läkemedel?

18 02 08 och 18 01 09 Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08 och 180207

Det läkemedelsavfall som uppstår inom äldreomsorg, på djursjukhus, veterinärpraktiker eller i sjöfarten ska inte hanteras som farligt avfall.
Om man delar på farligt avfall i gula behållare, läkemedel och förpackningar kan du göra en insats för både miljön och den egna plånboken på din arbetsplats.

Genom att skilja på förpackningen och läkemedlen minskar du volymen läkemedelsavfall på en arbetsplats med upp till 40 procent.
Förpackningarna kan istället återvinnas till nya förpackningar och bidrar samtidigt till att minska kostnaderna för din hantering.

Detta hade inte varit möjligt om man slänger allt läkemedelsavfall i en gul behållare för farligt avfall eftersom då även förpackningen ska hanteras som farligt avfall.

Läs mer om vår tjänst Recarbox från Recaremed.

Våra tjänster för läkemedelshantering

Recaremed erbjuder en rad tjänster för hantering av riskavfall och smittförande avfall. Hos oss hittar du kompletta tjänster för stickande och skärande avfall och kanylburkar.